20 de mayo de 2022

#fusagasuga

𝙀𝙈𝙎𝙀𝙍𝙁𝙐𝙎𝘼 𝙀.𝙎.𝙋. 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙖́ 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙋𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙚 𝙍𝙚𝙣𝙙𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝘾𝙪𝙚𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤́𝙣 𝙎𝙚𝙜𝙪𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙚𝙢𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚 𝙑𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 2021

DeInterés | 𝙀𝙈𝙎𝙀𝙍𝙁𝙐𝙎𝘼 𝙀.𝙎.𝙋. 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙖́ 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙋𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙚 𝙍𝙚𝙣𝙙𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝘾𝙪𝙚𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤́𝙣 𝙎𝙚𝙜𝙪𝙣𝙙𝙤…